dobra passa zotego, Rada Polityki Pieniężnej, RPP

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie ponownie wskazała, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną, choć oczekuje pozytywnego wpływu programu 500+ na dynamikę PKB w kolejnych kwartałach.

„W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach dynamika CPI pozostanie ujemna ze względu na wcześniejszy silny spadek cen surowców na rynkach światowych. Jednocześnie po przejściowym spowolnieniu dynamiki PKB na początku roku,w kolejnych kwartałach oczekiwane jest utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt konsumpcyjny wspierany rosnącym zatrudnieniem, prognozowanym przyspieszeniem płac oraz zwiększeniem świadczeń społecznych. Jednocześnie źródłem niepewności dla gospodarki – w tym dla kształtowania się cen – pozostaje ryzyko pogorszenia koniunktury na świecie oraz wahania cen surowców” – czytamy w komunikacie.

RPP podtrzymała ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz, obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną, podano także.

Według RPP, w Polsce w I kw. br. nastąpiło obniżenie dynamiki PKB. Do spowolnienia wzrostu gospodarczego przyczynił się głownie spadek inwestycji związany częściowo z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach poprzedniej perspektywy budżetowej. Jednocześnie wzrost popytu konsumpcyjnego pozostał stabilny, czemu sprzyjało rosnące zatrudnienie, poprawa nastrojów konsumentów oraz wzrost kredytu dla gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę utrzymującą się dobrą sytuację finansową firm i wysokie wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych, spadek inwestycji – a zatem również osłabienie wzrostu gospodarczego – na początku br. był prawdopodobnie przejściowy.

„Zwiększenie wydatków konsumpcyjnych związane z uruchomieniem Programu „Rodzina 500 plus” będzie oddziaływało w kierunku wzrostu dynamiki PKB w kolejnych kwartałach. Czynnikiem ryzyka dla krajowej aktywności gospodarczej pozostaje natomiast niepewność dotycząca koniunktury za granicą” – czytamy dalej.

Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa – 0,5%, a stopa redyskonta weksli – 1,75%.