nastroje przedsiębiorców w łódzkiem
fot. Manufaktura w Łodzi, fotografia z serwisu pexels.com

Ocena nastrojów mikro i małych przedsiębiorców w województwie łódzkim jest lepsza niż w poprzednim badaniu, ale słaba na tle innych regionów – takie wnioski płyną z szóstego już „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015” autorstwa ekspertów Banku Pekao. Odsetek eksporterów i inwestujących w Łódzkiem jest poniżej średniej krajowej. Przedsiębiorcy z Łodzi zapowiadają znaczącą poprawę nastrojów w 2016 r. Pesymizm zdominował podregion sieradzki.

Już trzeci rok z rzędu rosną nastroje wśród mikro i małych przedsiębiorców z województwa łódzkiego. W tej edycji badania Średni Ogólny Wskaźnik Koniunktury[1] osiągnął najwyższy historycznie poziom – 97 p. Wynik jest lepszy od poprzedniego o 2 p., ale nieco słabszy od średniej krajowej, która równa się 98 p. Największymi optymistami są przedsiębiorcy z podregionu skierniewickiego (98 p.). Najmniej optymistyczni są właściciele firm z podregionu sieradzkiego (96 p.). Perspektywy na 2016 r. w Łódzkiem są również słabsze niż średnio w kraju  (99,3 p. vs. 100,2 p.). Ankietowani z Łodzi najwyżej ocenili perspektywy na kolejne 12 miesięcy (100 p.). Po drugiej stronie bieguna znaleźli się przedsiębiorcy z podregionu sieradzkiego (98 p.). Na wskaźnik koniunktury składa się 8 badanych obszarów, takich jak ogólna sytuacja gospodarcza, sytuacja branży i firmy, przychody i wynik finansowy firmy, zatrudnienie, oczekiwanie na zapłatę, dostęp do finasowania zewnętrznego. Wszystkie te obszary w Łódzkiem zostały ocenione poniżej średniej krajowej.

– Mikro i mali przedsiębiorcy z województwa łódzkiego, podobnie jak w ubiegłym roku, słabiej ocenili wszystkie obszary składające się na ogólny wskaźnik koniunktury. Oceny nastrojów w 2015 r., jak i perspektyw na kolejne miesiące 2016 r. wypadają nieco gorzej niż średnio w kraju. . Mimo to nastroje właścicieli firm w Łódzkiem poprawiają się i rosną już trzeci rok z rzędu – mówi Anna Stasiak z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao S.A.

Nieco wzrósł odsetek eksporterów wśród łódzkich mikro i małych przedsiębiorców (z 13% do 14%). Dla kraju odsetek ten wyniósł – 16%. Firmy z podregionu łódzkiego (powiaty wokół Łodzi), podobnie jak w ubiegłym roku, są liderami w eksporcie – sprzedaż za granicą zadeklarowało 19% ankietowanych. W podregionie piotrkowskim i sieradzkim odsetek firm eksportujących jest najniższy i wynosi 11%. W planach na 2016 r. mikro i mali przedsiębiorcy zakładają lekki wzrost udziału w eksporcie, z wyjątkiem podregionu łódzkiego i skierniewickiego.

Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego inwestowali mniej w 2015 r. niż pozostali właściciele mikro i małych firm w Polsce (42% vs. 46%). To trzeci wynik od końca w krajowym rankingu. Inwestował prawie co drugi przedsiębiorca z podregionu łódzkiego (49%). W podregionie skierniewickim odnotowano najniższy odsetek zrealizowanych inwestycji  (38%) a nakłady inwestycyjne były tam stosunkowo najmniejsze – najczęściej stanowiły wydatek do 10 tys. zł. Ankietowani z województwa łódzkiego zapowiadają spadek inwestycji w 2016 r. do 35%.

 W 2014 r. w województwie łódzkim odsetek zrealizowanych inwestycji spadł o ponad 6 p.p. w porównaniu do badania z 2013 roku. Perspektywy na 2015 r. również zakładały spadek, ale ostatecznie odnotowaliśmy 7-punktowy wzrost odsetka inwestujących firm w ujęciu rocznym. Prognozy na kolejne 12 miesięcy są mniej optymistyczne niż średnio w kraju. W planach na 2016 rok wielkość inwestycji ma maleć  w kraju  z 46% do  39% a w województwie łódzkim z 42% do 35%- –mówi Anna Stasiak z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao S.A.

Według danych Raportu Banku Pekao w Polsce więcej innowacji produktowych niż średnio w kraju wdrożono jedynie na Mazowszu i w województwie świętokrzyskim. Wynik dla województwa łódzkiego równa się średniej krajowej – 26%. Innowacji procesowych jest w Łódzkiem mniej niż średnio w kraju (13 % vs. 17%). Liderem w innowacjach jest podregion łódzki. Co trzecia firma wdrożyła tam innowacje produktowe, a prawie co siódma – innowacje procesowe. W Łódzkiem częściej niż średnio w kraju finansuje się innowacje z pożyczki od rodziny. Z kredytu bankowego na innowacje najchętniej korzystają przedsiębiorcy z podregionu skierniewickiego.

Średnia wartość barier rozwojowych dla firm w województwie łódzkim jest nieco wyższa niż średnio w kraju. Najbardziej uciążliwe są wysokie koszty pracy, wysokość podatków oraz konkurencja innych firm. Za to łódzcy mikro i mali właściciele firm nie mogą narzekać na dostęp do programów pomocowych oraz kwalifikacje pracowników.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu Banku Pekao są startupy czyli firmy, które działają na rynku krócej niż 3 lata. Startupy z dużo większym optymizmem oceniają otaczającą rzeczywistość. Ogólny Wskaźnik Koniunktury dla tej grupy firm wyniósł 104 punkty. Zmiany, które ułatwiłyby rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej startupom to mniejsze koszty pracy (ZUS, podatki; 50% wskazań), lepszy dostęp do finansowania (27%) oraz uproszczenie przepisów (11%).

Raport Banku Pekao powstał w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm, prowadzone we wrześniu 2015 r. Wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup subregionalnych, jak również według branż, wielkości firmy i okresu funkcjonowania na rynku. Respondenci odpowiedzieli na 70 pytań.

[1] Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”.