Fundusze europejskie. Kto może starać się o dotacje unijne?

Wywiad z dyrektorem zarządzającym Talento sp. z o.o., Szymonem Woźniakiem.

Fundusze europejskie. Kto może starać się o dotacje unijne? Jak wypełnić wniosek o dotacje
Grafika orginalna: Nicolas Raymond źródło: https://www.flickr.com/photos/80497449@N04/7378007002

Choć fundusze europejskie nie są niczym nowym i teoretycznie powiedziane (i napisane) na ich było już bardzo dużo (wydawać się może, że niemal wszystko) to nadal w dużym stopniu są dla wielu z nas tematem – zagadką, która pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Kto może starać się o dotacje unijne? Na co je przeznaczyć? Gdzie się o nie starać?…

O ile kredyt czy leasing jest dość prostą do scharakteryzowania i otrzymania formą finansowania o tyle fundusze europejskie wymagają znacznie większej wiedzy i rozeznania rynku i przede wszystkim przygotowań. Dla wielu z nas to przysłowiowa enigma. Kto może starać się o dotacje? Gdzie składać wniosek? Kiedy? Jak? Na te pytania poprosiliśmy o odpowiedź dyrektora wykonawczego w spółce Talento. Spółce, która rozliczyła kilkaset projektów inwestycyjnych i dotacjach wie chyba wszystko. Dziś pierwsza część rozmowy.

FwF: Kto może starać się o dotacje unijne?

Szymon Woźniak, Talento sp.z o.o: Teoretycznie o dotacje może się starać każda firma oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą. Jednak w obydwu przypadkach wnioskodawca musi spełnić określone kryteria.
W przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności są to kryteria dostępu, dokładnie określone w programie lub konkursie i regulujące kto o taka pomoc może się starać. W przypadku programów z dotacjami dla firm istniejących (na projekty inwestycyjne, badawcze, doradcze) kryteria udziału w konkursie określone są w regulaminach naborów. Są to po pierwsze kryteria dostępu, mówiące jakie podmioty (np. MŚP, posiadające na dzień składania wniosku siedzibę w danym województwie) i jakie rodzaje projektów w danym konkursie są wspierane. Po drugie kryteria oceny merytorycznej, w tym kryteria punktowe. W tej perspektywie już we wszystkich konkursach rozpisane tak, że przygotowując projekt można oszacować ile otrzyma punktów i czy projekt ma potencjał, żeby w tym konkursie dofinansowanie otrzymać.
Dodatkowo, po konkursach jakie odbyły się w ramach perspektywy 2014-2020, wiemy już na jakie aspekty w trakcie oceny kładzie się największy nacisk.
Z pewnością są to stopień przygotowania wnioskodawcy do projektu i jego sytuacja finansowa. W pierwszym przypadku chodzi m.in. o posiadanie odpowiedniej kadry i zasobów technicznych do realizacji projektu w przypadku projektów badawczych, w drugim o możliwość pokazania, ze firma posiada w jakiś sposób zabezpieczone środki na realizacja projektu (środki na rachunku, promesa kredytowa, leasingowa), a sytuacja finansowa wynikająca ze wcześniejszych sprawozdań finansowych nie zagraża realizacji projektu i jego utrzymaniu.

Porównując dotacje unijne do kredytów inwestycyjnych. Czy są jakieś kryteria, które wnioskujących faworyzują lub wręcz odwrotnie? Czy obecna (przed złożeniem wniosku) wielkość zatrudnienia, sytuacja finansowa, okres działalności na rynku mają wpływ na rozpatrywanie wniosku, czy też brany jest pod uwagę stan po otrzymaniu dotacji, jak ma to miejsce w przypadku kredytów z biznesplanem?

Kontynuując odpowiedź na poprzednie pytanie, sytuacja finansowa obecna oraz w co najmniej 2 poprzednich latach ma znaczenie przy ubieganiu się o dotację. Podobnie wielkość zatrudnienia, która jest przede wszystkim brana pod uwagę przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa. Większość programów skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a następnie, przy projektach inwestycyjnych, to czy firma jest mikro, mała czy średnia wpływa na poziom dotacji o jaka można się starać.
Okres działania na rynku również ma znaczenie. W kilku programach ogłaszane są oddzielne konkursy dla firm o różnych stażu. Np. w Małopolsce oddzielnie dla firm do 2 lat od dnia rejestracji, oddzielnie dla starszych. Pierwsza grupa firm może się maksymalnie starać o 2 mln PLN, firmy powyżej 2 lat o 10 mln PLN dotacji. Pozostałe warunki są takie same.
O ile w większości konkursów firmy nowo założone nie są z definicji wykluczone z udziału, to muszą spełnić takie same kryteria jak firmy z doświadczeniem rynkowym i historia finansową. Czyli np. kryteria dotyczące sytuacji finansowej i zabezpieczenia środków na realizacje projektu.
Jeżeli chodzi o kryteria faworyzujące firmy w dostępie do dotacji to są to na pewno; dobra sytuacja finansowa, doświadczenie rynkowe w branży jakiej dotyczy projekt oraz szczególnie w przypadku programów regionalnych posiadanie na dzień skalania wniosku jednostek organizacyjnych (siedziba, oddział, zakład) na terenie tego województwa gdzie składany jest wniosek.
Myślę, że porównując dotacje do kredytów firmy są oceniane wg podobnych kryteriów. Proces ubiegania się o dotacje jest głownie bardziej sformalizowany niż w przypadku kredytów bankowych.

Jak długo mogą trwać przygotowania do wzięcia udziału w danym konkursie?

Sam proces przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, według naszego doświadczenia, powinien trwać ok miesiąca. Od tej perspektywy finansowej konkursy ogłaszane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem naboru wniosków. Można w tym czasie już przygotowywać wniosek, znane są wzory dokumentów i regulamin naboru.
Jednak zanim dojdzie do przygotowywania wniosku do konkursu, znacznie wcześniej powinny się zacząć przygotowania. Mogą dotyczyć, w zależności od charakteru projektu, np.: uzyskania odpowiednich pozwoleń (na budowę, pozwoleń i opinii o odziaływaniu na środowisko), zakupu prac badawczych lub odpowiedniego ich księgowania, uzyskania opinii o innowacyjności.

Część druga pytań i odpowiedzi już po weekendzie.