Kredyt technologiczny na innowacje BGK

Pozostał jeszcze miesiąc, żeby złożyć wniosek o udzielenie kredytu technologicznego w BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przyjmuje wnioski do 20 stycznia 2016r. W ramach programu firmy z sektora mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw mogą uzyskać dofinansowanie projektów nawet do 6 mln złotych.

Kredyt technologiczny na innowacje BGK to połączenie kredytu bankowego i dofinansowania przez BGK. Bank komercyjny przeprowadza weryfikację kredytu pod względem ekonomiczno-finansowym i udziela kredytu, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach dofinansowania udziela dotację na częściową spłatę takiego kredytu. Z BGK w ramach projektu współpracuje 17 banków (pełna lista banków w linku na końcu wpisu).

Jak mówią informacje na stronie internetowej BGK wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Proces aplikowania o premię technologiczną:

  1. Klient składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
  2. Po uzyskaniu promesy, bądź podpisaniu warunkowej umowy kredytowej, Klient składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu.
  3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, BGK przyznaje premię technologiczną. Klient podpisuje umowę kredytową z bankiem komercyjnym.
  4. BGK podpisuje z Klientem umowę o dofinansowanie projektu.
  5. BGK wypłaca premię technologiczną

Pełna lista banków współpracujących