RPO WZ Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

  Dotacje Zachodnio-Pomorskie

  1 sierpnia 2016

  Zachodnio-Pomorskie

  Czas naboru wniosków

  01-08-2016 do 30-09-2016

  Beneficjenci

  MŚP, IOB

  Na co i kto może składać wnioski?

  Kto może składać wnioski?

  W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest:

  1. w 1 Typie projektu mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom oraz dużym przedsiębiorstwom;
  2. w 2 Typie projektu instytucjom otoczenia biznesu.

  W ramach naboru jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:

  • 1 Typ projektu inwestycji w infrastrukturę B+R i utworzeniu lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie. Prace realizowane na wspartej infrastrukturze powinny dotyczyć opracowania innowacji produktowej lub procesowej;
  • 2 Typ projektu inwestycji w utworzenie lub rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw. Infrastruktura powinna być udostępniania przedsiębiorstwom w celu opracowania innowacji produktowej lub procesowej.

  2. Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w aparaturę badawczo-rozwojową, inne środki trwałe, zakup nieruchomości, zakup robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialne i prawne oraz usługi szkoleniowe niezbędne do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

  3. Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

  4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

  Kryteria wyboru projektów

  Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

  Finanse

  1. Typ projektu 1.

  Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR w ramach 1 Typu projektu. wynosi:

  ·35% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw;
  ·45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw;
  ·55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

  Minimalny wkład własny wnioskodawcy w ramach 1 Typu projektu wynosi:

  ·65% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw;
  ·55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw;
  ·45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

  Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 000,00 zł.

  Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł.

  2.  Typ projektu 2.

  Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR w ramach 2 Typu wynosi: 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

  Minimalny wkład własny wnioskodawcy w ramach 2 Typu projektu wynosi: 65% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

  Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 000,00 zł.

  Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 500 000,00 zł.

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  41 360 000,00 zł, w tym

  1. 35 960 000,00 zł na projekty realizowane w ramach 1 Typu,
  2. 5 400 000,00 zł na projekty realizowane w ramach 2 Typu.