RPO WŚ Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia- konkurs

  Dotacje Śląskie

  29 lipca 2016

  Śląskie

  Instytucja Pośrednicząca

  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

  Beneficjenci

  Przedsiębiorcy

  Informacje o naborze

  Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji związanym z rozwojem przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin).

  Typy projektów (łącznie):

  1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności[1]
  3. Wsparcie pomostowe[2]

  Kto może składać wnioski?

  Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia

  Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.3.3 stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

  Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

   

  Termin, miejsce i sposób składania wniosków

  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony

  od dnia 29 lipca 2016 r. (od godziny 7:30) do dnia 29 sierpnia 2016 r. (do godz. 12:00).

  Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

  Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

  Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

  a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

  b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniemPisma ogólnego do podmiotu publicznego.

   

  Kryteria wyboru projektów

  IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1793/67/V/2015 z dnia 22.09.2015 r., zaktualizowany Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 877/13/V/2016 z dnia 17.05.2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

  Termin rozstrzygnięcia konkursu

  styczeń 2017 roku

  Finanse

  Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

  1. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu północnego woj. śląskiego.

   

  27 251 050,39 PLN[3], tj. 6 201 877,65 Euro

   

  8 350 811,88 PLN, tj. 1 900 503,39 Euro

  1. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu południowego woj. śląskiego.

   

  5 174 429,45 PLN, tj. 1 177 612,53 Euro
  1. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu centralnego woj. śląskiego

   

  6 122 220,98 PLN, tj. 1 393 313,83 Euro
  1. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego

   

  1. w tym 5% na rezerwę finansową z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców

   

  1. w tym 1% na rezerwę finansową w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień

   

  5 968 525,06 PLN, tj. 1 358 335,24 Euro

   

   

  1 362 552,52 PLN

   

   

  272 510,50 PLN

  Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:[EFRR/EFS]23 163 392,82 PLN[4], t.j. 5 271 596,00 Euro,

   

  Kwota współfinansowania krajowego (jeżeli dotyczy)*4 087 657,57 PLN[5], tj. 930 281,65 Euro

   

   

   

  Wartość projektu:

  (minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

  maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

   

   

  Minimalna wartość projektu w konkursie wynosi 2 000 000 PLN (nie dotyczy instrumentu terytorialnego OSI).

   

  Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

   

  Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

  minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

   

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 95%, jednakże bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są finansowane w 100% z Budżetu Państwa, zatem ostateczny poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od wysokości wniesionego wkładu własnego i zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu.

   

   
  Poziom wkładu własnego:*

  (minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

  maksymalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy)

   

   

  Minimalny poziom wkładu własnego wynosi: 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  Schemat wyliczenia prawidłowej wartości wkładu własnego:

  Wkład własny = 5% x [(wydatki kwalifikowane ogółem) – (środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej)].

   

  Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

   

  10%

  5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – tj. 1 362 552,52 PLN

  1% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na rezerwę finansową w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień – tj. 272 510,50 PLN