RPO WŚ Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

  Dotacje Śląskie

  30 czerwca 2016

  Śląskie

  Czas naboru wniosków

  30-06-2016 do 10-08-2016

  Instytucja Pośrednicząca

  Śląskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

  Beneficjenci

  MŚP

  O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

  (zgodnie z definicją zawartą w  Załączniku I Rozporządzenia 651/2014[1]), posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Dofinansowanie nie zostanie udzielone na inwestycje dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. Dokumentem pomocniczym w ocenie kwalifikowalności projektu, w tym zakresie będzie dokument Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 35 000 000,00 EUR (153 580 000,00 PLN[2])

  w tym 100% EFRR  

  Typ 1 – 24 500 000,00 EUR (107 506 000,00 PLN).

  Typ 2 – 10 500 000,00 EUR (46 074 000,00 PLN).

  Minimalna wartość dofinansowania – 200 000,00 PLN

  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 typu projektu – 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 2 typu projektu – 5 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

   

  W ramach alokacji określonej powyżej IP RPO WSL zapewni rezerwę na sfinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w rezultacie procedury odwoławczej, w wysokości około 5% alokacji przeznaczonej na konkurs.

  Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

  w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

  45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw

  35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

  w ramach Rozporządzenia z dnia 21 lipca 2015 r.:

  70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

  60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

  45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

  35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

  – intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych) w przypadku gdy wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

  w ramach Rozporządzenia z dnia 5 listopada 2015 r.:

  50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

  Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach:
  1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej
  2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.