RPO WM Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

  Dotacje Małopolskie

  6 czerwca 2016

  Małopolskie

  Czas naboru wniosków

  06-06-2016 do 31-10-2016

  Instytucja Pośrednicząca

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

  Beneficjenci

  MŚP

  Na co i kto może składać wnioski?

  Kto może składać wnioski?

  Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

  • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
  • Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

  Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

  1.    Usług badawczo-rozwojowych:

  a)    usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

  b)    usługi w zakresie wzornictwa.

  2.    Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lubjako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:

  a)    usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;

  b)    usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);

  c)    usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

  d)    usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym,

  Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

  Bony na innowacje:
  a. Mały bon na innowacje
  b. Duży bon na innowacje
  Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone w szczególności na zakup: usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych; usług w zakresie wzornictwa; usług ochrony własności intelektualnej.