RPO WŚ Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

  Dotacje Świętokrzyskie

  16 czerwca 2016

  Świętokrzyskie

  Czas naboru wniosków

  16-06-2016 do 09-09-2016

  Beneficjenci

  MŚP

  Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

  Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach
  Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16 są:

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)]

  Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy publicznej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1363) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej Kogeneracji oraz propagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1420).

  Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

  Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

  • modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie
  • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
  • zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
  • zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii

  Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu.

  Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.

  Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

  Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego.

  Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

  III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 40 000 000,00 zł.

  IV. Minimalna wartość dofinansowania dla projektu to 50 000,00 zł.

  V. Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500 000,00 zł.

  VI. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do kosztów kwalifikowalnych wynosi odpowiednio:

  Dla projektów w części inwestycji w odnawialne źródła energii:
  do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
  do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw
  jeżeli:

  a) koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;
  b) koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne.

  do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
  do 65% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw, jeżeli
  c) w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

  Dla pozostałych elementów projektów, wpływających na poprawę efektywności energetycznej:
  do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
  do 65 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw

  Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach – projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (w tym z uwzględnieniem OZE energii z OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) ) w MŚP, skutkujące zmniejszeniem zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, w szczególności:
  • modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie
  • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach
  • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii
  • wprowadzanie systemów zarządzania energią.