RPO Maz Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług

  Dotacje Mazowieckie

  30 czerwca 2016

  Mazowieckie

  Czas naboru wniosków

  30-06-2016 do 31-08-2016

  Instytucja Pośrednicząca

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

  Beneficjenci

  MŚP

  Kto może składać wnioski?W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa.
  Na co można otrzymać dofinansowanie?
  • Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych;
  • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego;
  • Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej;
  • Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym;
  • Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.
  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektuMaksymalny poziom dofinansowania – 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.
  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów7 000 000,00 EUR (30 716 000,00 PLN[1])