POIR Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

  24 czerwca 2016

  Cała Polska

  Czas naboru wniosków

  24-06-2016 do 05-08-2016

  Instytucja Pośrednicząca

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Beneficjenci

  MŚP

  Miejsce składania wniosków

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

  Sposób składania wniosków

  Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl

  Na co i kto może składać wnioski?

  Kto może składać wnioski?

  Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji (programy realizowane w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju i ogłoszone na stronie internetowej www.mr.gov.pl przed dniem 16 maja 2016 r.), w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

  Kryteria wyboru projektów

  Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl, stanowiące załącznik do Regulaminu Konkursu.

  Finanse

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 10 000 000 zł 2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 90 000 000 zł.