POIR Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”

  12 grudnia 2016

  • 12 grudnia 2016
  • 9 stycznia 2017

  Cała Polska

  Czas naboru wniosków

  06-06-2016 do 30-01-2017

  Instytucja Pośrednicząca

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Beneficjenci

  MŚP

  Miejsce składania wniosków

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

  Sposób składania wniosków

  Wniosek o dofinansowanie, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP.

  Na co i kto może składać wnioski?

  Kto może składać wnioski?

  O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

  Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

  Kryteria wyboru projektów

  Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR.Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, gdy:

  1)  spełnił kryteria wyboru projektów i otrzymał wymaganą liczbę punktów zgodnie z zasadami określonymi w załączniku Kryteria wyboru projektów oraz

  2)  kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w konkursie pozwalają na wybranie go do dofinansowania

  Finanse

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy, 2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2016 r.: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 080 000,00 zł. 2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 56 420 000,00zł.