RPO WM Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MSP

  Dotacje Małopolskie

  27 czerwca 2016

  Małopolskie

  Czas naboru wniosków

  27-06-2016 do 02-08-2016

  Instytucja Pośrednicząca

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

  Beneficjenci

  MŚP

  Na co i kto może składać wnioski?

  Kto może składać wnioski?

  Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą się ubiegać  wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

  • przedsiębiorcy,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy,
  • organizacje pozarządowe.

  Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1.  Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP (Typ projektu: A. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych).
  2.  Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek.
  3. Zgodnie z obligatoryjnym kryterium oceny Kwalifikowalność projektu, grupa docelowa musi być zgodna z zapisami SzOOP RPO WM oraz Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu.
  4. Grupy docelowe na których skoncentrowane jest wsparcie w ramach projektu PSF określone zostały w Koncepcji Podmiotowego Systemu Finansowania dla RPO WM 2014-2020 stanowiącej Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu (zip. 1,5 MB).

  Finanse

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu  wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, wynika  z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  87 760 000,00 zł