RPO WM Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

  Dotacje Małopolskie

  30 czerwca 2016

  Małopolskie

  Czas naboru wniosków

  30-06-2016 do 31-08-2016

  Instytucja Pośrednicząca

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

  Beneficjenci

  MŚP i Przedsiębiorstwa

  Na co i kto może składać wnioski?

  Kto może składać wnioski? 

  1. Przedsiębiorstwa, szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  2. Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Na co można otrzymać dofinansowanie? 

  W ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj.:

  A) inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług,

  B) inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych.

   

  Finanse

  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

  Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 87 760 000,00 PLN.

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 35%.

  Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

  Minimalny wkład własny w przypadku Wnioskodawców posiadających status mikro lub małego przedsiębiorstwa wynosi 45%, dla średnich przedsiębiorstw 55%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 65%.

  Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług:
  a. Infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
  b. Centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach (uzupełniająco możliwe jest uzyskanie wsparcia w zakresie rozwoju kadr B+R, w tym poprzez zapewnienie wsparcia doradczego w zakresie ubiegania się o status centrum badawczo-rozwojowego).