RPO WM Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

  Dotacje Małopolskie

  30 czerwca 2016

  Małopolskie

  Czas naboru wniosków

  30-06-2016 do 31-10-2016

  Instytucja Pośrednicząca

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

  Na co i kto może składać wnioski?

  Kto może składać wnioski?

  1. przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  2. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
  3. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

  a) jednostek naukowych,

  b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni,

  c) organizacji pozarządowych,

  d) instytucji otoczenia biznesu.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

  W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

  1. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
  2. przygotowanie prototypów doświadczalnych,
  3. tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
  4. walidacja danego rozwiązania,
  5. uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
  6. wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

  Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

  Kryteria wyboru projektów

  Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

  Finanse

  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

  Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 87 760 000,00 PLN.

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

  1)     w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

  a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

  b)  średnie przedsiębiorstwa – 60%,

  c)  pozostali beneficjenci – 50%,

  2)     w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

  a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

  b)  średnie przedsiębiorstwa – 35%,

  c)  pozostali beneficjenci – 25%,

  3) w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

  a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

  b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

  c) pozostali beneficjenci – 50%.

  Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15%, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

  Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 100 000 zł.

  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 25 000 000 zł.