RPO WL Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

  Dotacje Lubelskie

  30 czerwca 2016

  Lubelskie

  Czas naboru wniosków

  30-06-2016 do 08-09-2016

  Instytucja Pośrednicząca

  Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

  Na co i kto może składać wnioski?

  Kto może składać wnioski?

  Przedsiębiorstwa:

  • Mikro i małe przedsiębiorstwa

   (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług.
  2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
  3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
  4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

  Kryteria wyboru projektów

  Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

  Finanse

  Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 70% .