RPO Maz Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje

  Dotacje Mazowieckie

  31 grudnia 2015

  00:00

  Mazowieckie

  Czas naboru wniosków

  31-12-2015 do 31-08-2016

  Instytucja Pośrednicząca

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

  Beneficjenci

  MŚP

  Kto może składać wnioski?mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadający siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.
  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  W ramach konkursu wspierane będą bony na innowacje. Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.

  Kto może zostać wykonawcą usługi prac badawczych?

   

  a)     podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

  b)     jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.2),

  c)     instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.3),

  d)    inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektuMaksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych.
  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów5 000 000 EUR (21 349 500 PLN[1])