Przedsiębiorcy szukający finansowania zewnętrznego najczęściej wybierają kredyt bądź leasing. Przy zakupie samochodu lub maszyn ten drugi zazwyczaj jest łatwiej dostępny. W tym wpisie porównamy ze sobą dwa najczęściej występujące rodzaje leasingu – operacyjny i finansowy.

Umowa leasingu jest umową nazwaną, a jej definicja zawiera się w KC art. 709. Strona finansująca umowę leasingu zobowiązuje się na czas określony w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa oddać w użytkowanie lub używanie nabytą wcześniej rzecz stronie korzystającej, w zamian za systematyczne pobieranie pożytków. Strona korzystająca zobowiązuje się zapłacić finansującej w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne co najmniej równe cenie nabytej rzeczy lub wynagrodzeniu z tytułu jej nabycia.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Wybór formy zależy wyłącznie od podatnika korzystającego z umowy leasingu, który przy wyborze powinien kierować się takimi kryteriami jak: potrzeba rozliczania kosztów podatkowych; długość okresu, w którym przewiduje użytkować przedmiot leasingu; koszty początkowe.

Leasing operacyjny (zwany bieżącym)

Przy tej formie umowy przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy zatem do niego. Natomiast kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu umowy są raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

Leasing finansowy (zwany kapitałowym)

Przy tej formie leasingu nie cała rata leasingowa, lecz tylko jej część odsetkowa, stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. W przypadku tej formy finansowania przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy, a zatem to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które wraz z częścią odsetkową rat leasingowych zalicza do kosztów uzyskania przychodu. VAT płatny jest w całości z góry przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru przedmiotu. W leasingu finansowym nie ma wykupu. Klient staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

Najważniejsze różnice

Kryterium Leasing operacyjny Leasing finansowy
Amortyzacja obowiązek leasingodawcy obowiązek leasingobiorcy
Okres trwania umowy dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu (nieruchomości – nie mniej niż 10 lat) minimum 12 miesięcy, max 60 miesięcy
Koszty uzyskania przychodu korzystający zalicza do kosztów raty netto oraz opłatę wstępną korzystający zalicza do kosztów część odsetkową rat leasingowych oraz amortyzację
Podatek VAT doliczany do rat leasingowych Opłacony w całości z góry, wraz z pierwszą ratą
Możliwość wykupu zależna od stawki amortyzacji i okresu wykupu i ustaleń w umowie wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością korzystającego
Koszty początkowe Mniejsze, niższe zaangażowanie kapitału własnego (85% umów) Większe (15% – duże korporacje)
Okres użytkowania przedmiotu Opłacalne w krótkich terminach,(zwiększamy bieżące koszty działalności, zmniejszamy podstawę opodatkowania Uzależniony od okresu amortyzacji, jedynie odpisy w stałej wysokości wynikające z przepisów podatkowych

 

Decydując się na leasing, umożliwiający korzystanie z samochodu, maszyny lub nieruchomości, trzeba wybrać jego rodzaj: operacyjny lub finansowy. Każdy ma swoje zalety uzależnione m. in. od specyfiki prowadzonej działalności i przedmiotu, który chcemy sfinansować. Niezależnie od rodzaju, zaletą leasingu zawsze jest brak konieczności angażowania własnych środków na całą inwestycję przy przystąpieniu do jej realizacji. 

W zestawieniu z kredytem, nie wymaga wykazania dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych oraz, co ważniejsze, nie wywoła żadnej zmiany postrzegania zdolności kredytowej leasingobiorcy, a brak wykazywania szczegółowych danych dotyczących dochodu czyni go jeszcze bardziej dostępnym dla małych przedsiębiorców.