Usługi faktoringowe zyskują coraz większą aprobatę wśród przedsiębiorców. Usługa ta niestety jest jeszcze w dużej mierze zarezerwowana dla firm z dość dużymi obrotami, bo zazwyczaj zaczynającymi się w okolicach 5 mln  i więcej w ciągu roku. Można znaleźć już firmy faktoringowe, które przyjmą przedsiębiorców ze znacznie mniejszym przychodem rocznym, ale jest ich jeszcze stosunkowo niewiele, a na większe firmy czy banki przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Na czym polega faktoring? W skrócie jest to kredyt pod wystawiane faktury z odroczonym terminem płatności. Faktor, czyli bank lub firma faktoringowa wypłaca faktorantowi, czyli klientowi określony w umowie procent (zazwyczaj 80%) wartości faktury, którą to faktorant wystawił swojemu kontrahentowi. Czyli w uproszczeniu firma faktoringowa płaci nam za fakturę, którą my wystawiamy swojemu klientowi. Oczywiście jest to usługa płatna, zazwyczaj określana jako procent od wartości faktur/-y.

Jakie rozróżniamy rodzaje faktoringu:

 • w zależności od podmiotu, który przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy:
  • faktoring z regresem (niepełny) – Faktor (Bank/instytucja faktoringowa) przejmuje wierzytelność z zastrzeżeniem, że w przypadku braku spłaty wierzytelności przez odbiorcę (dłużnika) w terminie ustalonym w umowie faktoringowej, zobowiązanym do spłaty wierzytelności jest Faktorant (Klient). Ryzyko wypłacalności odbiorcy zostaje po stronie Faktoranta
  • faktoring bez regresu (pełny, z przejęciem ryzyka) –  ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje Faktor. W umowie faktoringu zostają dokładnie określone warunki niewypłacalności odbiorcy oraz brak możliwości cofnięcia zaliczkowania przez Bank w sytuacji, gdy odbiorca nie płaci za wierzytelność. Faktoring pełny może być realizowany zarówno w poczet ryzyka Banku,  jak i mogą zostać przejęte prawa i obowiązki z polis ubezpieczenia należności, które posiada Klient
  • faktoring mieszany – Faktor przejmuje ryzyko do wysokości ustalonych indywidualnie limitów na poszczególnych odbiorców, a powyżej tych limitów dokonuje zaliczkowania z regresem.
 • w zależności od zasięgu geograficznego prowadzonych transakcji:
  • faktoring krajowy – usługa polegająca na wykupie przez Faktora nieprzeterminowanych wierzytelności powstałych wobec odbiorców krajowych
  • faktoring zagraniczny – Faktor nabywa wierzytelności zagraniczne

Niezaprzeczalną zaletą faktoringu jest poprawa płynności finansowej firmy, ale wiąże się on równie często z ryzykiem przerzucanym na faktoranta.