ratalny kredyt dla firm w lipcu 2016, zadłużenie statystycznego Polaka, statystyczny frankowicz, limit w rachunku dla firm

Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej obecnie co drugi dorosły Polak posiada czynny kredyt. Ponad piętnaście milionów Polaków (15,1 mln) ma do spłaty łącznie 548,81 mld zł, z czego 71,3% (391,4 mld) stanowi kwota do spłaty wynikająca z zaciągniętych kredytów mieszkaniowych. Najwyższa średnia[1] kwota do spłaty z tytułu posiadanego kredytu mieszkaniowego przypada na województwo mazowieckie 173,3 tys. zł, zaś najniższa średnia wartość – na województwo podkarpackie 74,5 tys. zł.

Wprawdzie o kredyt mieszkaniowy jest obecnie trudniej niż w latach poprzednich, to nadal w I kwartale 2016 r. rosła liczba osób obsługujących kredyty mieszkaniowe i kwota ich zobowiązań. Trend wzrostowy dotyczył jedynie portfela złotowego, bo w walutowym spadł wskutek praktycznie zatrzymanego kredytowania w walutach. W trakcie I kw. zmniejszyła się o 10 tys. liczba „walutowców”, głównie w wyniku całkowitej spłaty zadłużenia. Na złote przewalutowano również 312 kredytów tzw. przeterminowanych, tj. będących w statusie 90+, prawdopodobnie w związku z postawieniem kredytu w stan wymagalności. W I kw. 2016 r. przewalutowano w tym trybie kredyty z saldem 172 mln zł.

Kredytobiorca mieszkaniowy – wysokość zadłużenia

Spośród wszystkich kredytobiorców w Polsce, 3,5 mln osób to posiadacze kredytu mieszkaniowego. Wartość do spłaty z tytuły tego rodzaju kredytu stanowi przeważający udział na tle wszystkich rodzajów zaciągniętych kredytów. Kredytobiorcy mieszkaniowi mają łącznie do spłacenia 424,4 mld zł z czego 391,4 mld zł. z tytułu kredytu mieszkaniowego, co stanowi aż 92% wszystkich posiadanych przez nich kredytów.

Różna wysokość kwoty do spłaty kredytu mieszkaniowego wynika zarówno z ceny m2 w różnych województwach i miejscowościach o różnej wielkości, jak i potrzeb lokalowych w określonym wieku a także z poziomu finansowania zakupu mieszkania kredytem bankowym.

Podobnie rzecz się ma w przypadku określenia średniej kwoty do spłaty przypadającej na jednego kredytobiorcę – jest ona zróżnicowana geograficznie, wiekowo oraz zależy od wielkości gminy, w której mieszka kredytobiorca.

Kredytobiorca mieszkaniowy – miejsce zamieszkania

Najwięcej, w relacji do liczby ludności, jest kredytobiorców mieszkaniowych w województwach: pomorskim, mazowieckim, zachodniopomorskim oraz dolnośląskim  czyli głównie północno‑zachodnich, najmniej w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, podlaskim (województwa południowo‑wschodnie). W układzie terytorialnym najwięcej zadłużonych osób z tytułu kredytu mieszkaniowego (poziom ukredytowienia)[2], w relacji do liczby dorosłej ludności, jest w województwie pomorskim (14%), najmniej w województwach świętokrzyskim i podkarpackim (po 8%).

poziom ukredytowaniaNajwyższa średnia kwota do spłaty z tytułu kredytu mieszkaniowego przypada na województwo mazowieckie (173,3 tys. zł.), a najniższa średnia – na województwo podkarpackie (74,5 tys. zł.) Występuje również ponad dwukrotnie niższa średnia kwota do spłaty z tytułu kredytu mieszkaniowego kredytobiorcy mieszkającego w gminie do 10 tys. mieszkańców w porównaniu do kredytobiorcy zamieszkującego gminę powyżej 500 tys. mieszkańców.