ABC Leasingu, Leasing operacyjny

Zawarcie umowy leasingu, jak każdej umowy o finansowanie zewnętrzne, musi spełniać pewne specyficzne i określone warunki. Jakie warunki muszą być spełnione w przypadku leasingu operacyjnego?

Leasing to w bardzo dużym uproszczeniu specyficzna umowa wynajmu. Rynek usług leasingowych, podobnie jak innych usług finansowych, starając się jak najlepiej dostosować do wymagań klientów wciąż się rozwija. Na rynku możemy znaleźć dwa podstawowe rodzaje leasingu:

  • leasing operacyjny – ten, rodzaj, który zazwyczaj mamy na myśli mówiąc „leasing”
  • leasing finansowy – forma finansowania bardziej zbliżona do kredytu niż „leasingu”

Podstawową formą leasingu, który zazwyczaj mamy na myśli mówiąc „leasing” jest leasing operacyjny. Czyli umowę między leasingodawcą (firmą leasingową) a leasingobiorcą (klient firmy leasingowej – użytkownik przedmiotu). Leasingobiorca wynajmuje od leasingodawcy dany przedmiot w zamian za określoną opłatę ratę. Właśnie w przypadku leasingu operacyjnego możemy skorzystać z tzw. tarczy podatkowej. Jednak leasing jako forma finansowania musi spełniać warunki prawno-podatkowo-księgowe. Dotyczy to opłaty wstępnej, okresu trwania umowy oraz minimalnej wartości końcowej dla danego okresu. Dlatego w odróżnieniu od kredytu opłata wstępna (tzw. wkład własny) może wynosić maksymalnie 45% wartości przedmiotu leasingu poza tym leasing operacyjny charakteryzują poniższe cechy i przepisy:

  • musi być podpisany na czas co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,
  • odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingodawca (firma leasingowa)
  • raty leasingowe stanowią dla Leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów
  • leasingobiorca może po zakończeniu umowy wykupić przedmiot leasingu, przy czym cena
    wykupu zależy od stawki amortyzacji właściwej dla danego przedmiotu oraz długości okresu leasingu. Wartość wykupu oblicza się jako wartość początkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone wg metody degresywnej z uwzględnieniem współczynnika 3.

Skupmy się na stawkach amortyzacji, bo to one decydują na jaki minimalny okres możemy rozłożyć raty leasingowe oraz jaka będzie minimalna wartość wykupu przedmiotu leasingu.

Minimalne okresy leasingu i wartości minimalnych wykupów w przypadku leasingu operacyjnego dla poszczególnych PL

Jak widać w powyższej tabeli długości okresu umowy leasingu i minimalna kwota wykupu jest wprost zależna od stawki amortyzacji. Samochód osobowy można wykupić już po 2 latach umowy (2 * 20%, czyli 40% amorytyzacji), a np. frezarkę CNC (stawka amortyzacji – 14%) dopiero po 3 latach.